Správa CHKO Broumovsko >> SPRÁVA INFORMUJE >> Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

SLOVNÍČEK POJMŮ V OCHRANĚ PŘÍRODY ČR

 

ZKRATKA VÝZNAM
AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
ČOV čistírna odpadních vod
EVL, SCI evropsky významná lokalita, Site of Community Importance
CHKO chráněná krajinná oblast
k.ú. katastrální území
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
MVE malá vodní elektrárna
MZe Ministerstvo zemědělství
MZCHÚ maloplošná zvláště chráněná území
MŽP Ministerstvo životního prostředí
NPP národní přírodní památka
NPR národní přírodní rezervace
OOP orgán ochrany přírody
OPOÚ obec s pověřeným obecním úřadem
ORP obec s rozšířenou působností
OV odpadní voda/y
PO, SPA ptačí oblast, Special Protection Area
PP přírodní památka
PPK Program péče o krajinu
PR přírodní rezervace
PUPFL pozemky určené plnění funkcí lesa
P.Ú. pozemkový úřad
TTP trvalý travní porost
ÚSES územní systém ekologické stability
ZCHD zvláště chráněné druhy

 

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt