Pěší turistika

Konfigurace terénu, pestrá mozaika lesů, luk, a pastvin, meandrujících vodotečí s břehovými porosty, poměrně hojné zastoupení rozptýlené zeleně, fauny i vzácné flóry, četné kulturní památky, jedinečný krajinný ráz - to vše vytváří v CHKO Broumovsko vhodné podmínky pro rozvoj pěší turistiky. V neposlední řadě k tomu dlouhodobě přispívá i poměrně hustá síť značených turistických cest různé obtížnosti, které propojují všechna pozoruhodná místa Broumovska. Nezapomenutelným zážitkem je pěší turistika také v zimě. Celodenní výlet skalami po turistických stezkách zapadaných sněhem mezi zasněženými vrcholy skalních věží je krásný, ale také náročný. Mnoho „tuláků“ tak využívá k pohybu sněžnic. I ve skalním městě může na stezku sjet lavina, proto dbejte zejména v době oblevy zvýšené opatrnosti.

Tradičně nejvíce jsou navštěvované obě NPR - Broumovské stěny a Adršpašsko-teplické skály. Zdejší stezky umožňují poměrně pohodlný průchod jinak těžko prostupného terénu a vedou k četným vyhlídkových vrcholům. Po zeleném okruhu u Adršpachu se mohou dobře pohybovat i vozíčky a kočárky, nicméně další okruhy vás zavedou i mezi balvany a kořeny, po schodech a přes povalové chodníky. Zajímavostí je, že některé partie skal se lidem odhalily a zpřístupnily až po velkých lesních požárech v 19. století. V současnosti návštěvnost udržovaných prohlídkových okruhů v Adršpašském a Teplickém skalním městě činí ročně kolem 300 000 - 500 000 osob z ČR i ciziny.

Správa CHKO se snaží věnovat problematice návštěvnosti, jejích negativních dopadů na přírodu a zároveň osvěty návštěvníků značnou pozornost. Při zajištění péče o vyhlášená zvláště chráněná území a ohrožené druhy rostlin a živočichů Správa CHKO Broumovsko část státních prostředků věnuje podpoře šetrné turistiky – jsou prováděny opravy turistických stezek (dřevěné povaly, zábradlí, kamenné stezníky) a budovány stezky naučné.

Zdejšímu regionu jako turistické oblasti se velmi podrobně věnuje např. web Regionu Broumovsko http://www.broumovsko.cz/

Celou CHKO  Broumovsko a širší území Broumovského výběžku zdobí od dubna 2018 certifikát národního geoparku  - Geoparku Broumovsko. https://geopark.broumovsko.cz/

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt