Detašovaná pracoviště

Zarząd PK Broumovsko >> Správa CHKO Broumovsko

Zarząd PK Broumovsko

Zarząd PK Broumovsko

Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují

Tel: +420 491 549 020 – 33
Fax: +420 491 549 034

E-mail: broumovsko@nature.cz

Broumovsko należy do parków krajobrazowych typu wyżynnego. Jest to malownicza kraina z  zachowanymi wysepkami dzikiej natury. Kraina, pod którą w głębi Polickiej niecki kredowej znajduje się  najbardziej czysta woda jest zamieszkała i zagospodarowana. Ma ona bogatą historię – tutejsze sakralne i  świeckie budowle mają duże znaczenie dla architektury.

Broumovsko jest znane przede wszystkim z uroku przyrody nieożywionej . Najcenniejsze są dwa rezerwaty przyrody. Skały Adršpašsko-teplické (Adszpasko-Teplickie Skały) o powierzchni 17 km2 należą do największych skalnych miast w Europie Środkowej. Łącznie ze ścianami Broumovskimi są wyjątkowe pod względem rzeźby i klimatu, co umożliwia egzystencję rzadkich rodzajów fauny oraz flory. Część wierzchowinowa  stołowej góry Ostaš oraz bogato ukształtowana Droga Krzyżowa przy miejscowości  Adršpach zostały w 1956 roku ogłoszone rezerwatami przyrody. Borek oraz Kočičí skály (Skały Kocie) są pomnikami przyrody.

Park krajobrazowy Broumovsko (CHKO) został powołany na mocy rozporządzenia Ministerstwa Środowiska nr 157 na obszarze 410 km2 w 1991 roku celem: „ochrony i stopniowej odnowy walorów tej krainy, zachowania jej oblicza i typowych cech oraz utworzenia i rozwoju optymalnego ekologicznie systemu wszechstronnego korzystania z jej zasobów przyrodniczych.” Granicę północną oraz wschodnią tworzy granica państwowa z Polską. Wewnętrzna granica prowadzi od Žďárek przez Hronov i Zbečník do Horního Kostelce (Górnego Kościelca) i dalej po Panské cestě (Drodze Pańskiej),  Jestřebími horami (Jastrzębimi Górami) przez Odolov pod Žaltman, skąd  biegnie dalej koło Radvanic aż do granicy państwowej przy Chvalče.

 Żywą pamięcią krainy są stare drzewa. W CHKO korzysta ze statusu pomnika przyrody 20 wyjątkowych drzew. Przy każdym z nich umieszczono tablicę z informacjami o jego gatunku, rozmiarach, wieku, przeprowadzonych zabiegach ochronnych,  a czasem także ze związaną z drzewem legendą.

Występowanie niektórych gatunków roślin, zwierząt lub stanowisk przyrodniczych jest, w CHKO, ważne także w  rozmiarze ogólnoeuropejskim. Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków   Natura 2000 został ogłoszony w styczniu 2005 roku dla ochrony sokoła wędrownego oraz puchacza. Obejmuje  on wszystkie znaczące zgrupowania skał piaskowcowych na  Broumovsku, będące  idealnym siedliskiem dla tych gatunków. Dla ochrony minoga strumieniowego zostały, do narodowej listy Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk  Natura 2000, włączone części cieków wodnych Metuje i Dřevíče, a ze względu na występowanie rzadkich biotopów zostały na tę listę wpisane także Adršpašsko-Teplické Skały,  Broumovské Ściany i dotychczas niechroniony teren Žaltman.

W kompetencji Zarządu CHKO Broumovsko jest także administrowanie pomnika przyrody Babiččino údolí (Dolina Babuni).

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1991
Rozloha: 410 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 2 národní přírodní rezervace, 1 národní přírodní památka, 3 přírodní rezervace, 5 přírodních památek
Jiné údaje: V působnosti Správy CHKO Broumovsko je i národní přírodní památka Babiččino údolí. Na území CHKO Broumovsko je vyhlášeno 8 evropsky významných lokalit a ptačí oblast.


Zarząd PK Broumovsko

Zarząd PK Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt