Památné stromy

Památné stromy jsou mimořádně významné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí, zpravidla neobyčejného vzrůstu a vysokého věku, které rostou v obcích, městech i ve volné krajině.

Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozením vývoji. Jejich ošetřování je prováděno se souhlasem orgánu ochrany přírody, který památný strom vyhlásil. Pokud není stanoveno jinak, má každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování nebo chemizace (§ 46 zákona č. 114/1992 Sb.).

V CHKO Broumovsko bylo do roku 2004 vyhlášeno dvacet památných stromů, z toho ve dvou případech se jedná o skupiny stromů, tedy celkem 25 jedinců. Jedná se o čtrnáct lip, šest jasanů, tři buky a dva duby. Sedm z nich má obvod kmene ve výšce 1,3 m nad zemí větší než 5 m. Mezi nejstarší stromy v CHKO Broumovsko patří Šrůtkova lípa v Machově, Vavřenova lípa ve Velkých Petrovicích a Adršpašská lípa v Horním Adršpachu. Obvody kmenů těchto stromů dosahují téměř sedmi metrů a jejich stáří je odhadováno na 300 až 500 let. Bohužel neexistují žádné písemné podklady, na jejichž základě by bylo možné stáří těchto stromů určit přesně, a protože se jedná o stromy duté, není možné provést zjištění stáří ani spočtením letokruhů pomocí speciálních přístrojů. Některé stromy připomínají významné historické události – Husitská lípa na Ostaši (povraždění polického obyvatelstva v roce 1422), či Klášterní dub v Broumově (korunovaci císaře Josefa v roce 1782). Jedná se zejména o stromy rostoucí mimo les.

Výhledově se počítá i s dalším vyhlašováním památných stromů, v případech nově zjištěných starých a mohutných stromů, o jejichž ochranu bude mít vlastník zájem. Od roku 2004 se budou moci návštěvníci CHKO Broumovsko setkat i s nově označenými stromy Lesů ČR, které uvnitř lesních porostů vyznačil tento státní podnik . Bude se jednat o cca 12 stromů, zejména o staré a mohutné smrky a buky. Je třeba dodat, že o některých mohutných stromech rostoucích v lesích ještě v 19. či 20. století, zejména jedlích, se dochovaly i písemné zprávy. Jedná se například o obří jedli vysokou údajně přes 60m rostoucí poblíž Švédského vrchu v Jestřebích horách, připomínanou z druhé poloviny 19. století - z dob, kdy panství patřilo Kateřině Zaháňské či pánům Schaumburg-Lippe nebo mohutnou jedli pod Ráčem v Horních Vernéřovicích, padlou v zimě v roce 1935, která dosahovala výšky 52 m.

Správa CHKO Broumovsko zajišťuje péči o všech 25 jedinců vedených v kategorii památné stromy. Mimo vlastní označení se jedná o odborné ošetřování, zejména provádění zdravotního řezu, zakrývání otevřených dutin stříškami či zajišťování stability pomocí bezpečnostních vazeb. Ošetření se provádí v pravidelných intervalech 5 až 15 let a pohybuje se ve finančních relacích 5 až 20 tis. Kč na jeden strom. Např. v roce 2004 věnovala Správa CHKO Broumovsko na péči o šest památných stromů z Programu péče o krajinu MŽP částku 92.809,- Kč.

Památné stromy by měly zůstat jednak pomníky dávných dob, jedinečnou přírodní zajímavostí i příspěvkem k typickému krajinnému rázu obcí, ve kterých by měla dominovat zeleň tvořená vzrostlými listnatými stromy. Všem vlastníků památných stromů i dalších významných stromů patří dík za jejich pochopení pro přírodu a zachování jejích krás. Cílem práce Správy CHKO Broumovsko je přesvědčit obyvatele našeho venkova o tom, že zachování tradičního vzhledu Broumovska do velké míry závisí na zachování tradiční zeleně, která bohužel v očích některých lidí je jen zdrojem nelibé práce – hrabání listí a čištění okapových žlabů, na rozdíl od v současnosti velmi populárních dřevin jehličnatých (smrky ztepilé i pichlavé, borovice lesí i vejmutovky) či okrasných (zeravy, cypříšky, jalovce), které jsou jako doprovodná zeleň domů na venkově často zcela nevhodné. Na památných stromech je též vhodné ukázat, jak lze pečovat o staré stromy při zachování jejich přirozeného tvaru koruny (habitu), a zajistit tak jejich potřebnou provozní bezpečnost i bez jejich poškození.  

Podrobný popis jednotlivých památných stromů 

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt