Správa CHKO Broumovsko >> Ochrana přírody >> Chráněná území

Chráněná území

Na území CHKO Broumovsko se nachází téměř 300 evidovaných lokalit vzácných druhů rostlin a živočichů a zajímavých jevů neživé přírody. Nejvýznamnější z těchto území jsou vyhlášena jako maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ).

Zvláště chráněná území jsou významná území mimořádných přírodních hodnot, ve kterých jsou zákonem stanoveny bližší  ochranné podmínky a omezení. Nyní existuje v CHKO šest MZCHÚ, která pokrývají dohromady 7,5 % plochy CHKO. Jedná se o tato území, která představují pro CHKO „rodinné stříbro“. Jejich definice jsou citovány ze zákona č. 114/1992 Sb.: 

NPR - Národní přírodní rezervace - „menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné 
v národním či mezinárodním měřítku“

 •  Adršpašsko-teplické skály
 •  Broumovské stěny

NPP - Národní přírodní památka    

 • Polické stěny

PR - Přírodní rezervace – „menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast“

 • Farní stráň
 • Křížová cesta
 • Ostaš

PP - Přírodní památky– „přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, 
s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk“

 • Borek
 • Kočičí skály
 • Mořská transgrese
 • Pískovcové sloupky
 • Šafránová stráň

Celkový počet vyhlášených MZCHÚ je oproti jiným CHKO relativně malý, obě NPR však patří k největším MZCHÚ v ČR. Plán péče o CHKO obsahuje  316 evidovaných lokalit ochrany přírody, z nichž některé by mohly být vyhlášeny jako MZCHÚ, zejména 
v kategorii přírodní památka, příp. přírodní rezervace.

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt