Natura 2000

Potřebujeme nová chráněná přírodní území? Tuto otázku si možná položí většina těch, kteří získají první informaci o soustavě Natura 2000. Natura 2000 – to jsou ovšem tak trochu jiná chráněná území než ta naše stávající.

Jde o jednotnou soustavu chráněných přírodních území v rámci Evropské unie. Zahrnuje nejen nejvíce ohrožené druhy rostlin a živočichů, ale i nejvzácnější evropská přírodní stanoviště (jako jsou na Broumovsku např. staré bučiny, rašeliniště nebo skalnaté reliktní bory).

NATURA 2000 se skládá z území chráněných podle dvou směrnic (zákonných předpisů). Jsou jimi:

  • Směrnice  č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích) a
  • Směrnice č.92/43/EHS o ochraně volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť (směrnice o stanovištích). 

Podle Směrnice o ptácích musí být pro vybrané druhy ptáků vyhlašovány tzv. ptačí oblasti (SPA). Podle Směrnice o stanovištích musí být vyhlašována zvláštní chráněná území (SAC) pro vybraná přírodní stanoviště, rostliny a ostatní druhy živočichů.

Tyto dva typy chráněných území tvoří dohromady soustavu NATURA 2000.

Natura 2000 je soustava chráněných území, jejímž posláním je chránit rostlinné a živočišné druhy a přírodní stanoviště ohrožené v měřítku celé Evropské unie. Proto může tato soustava zahrnovat i některé druhy organismů, které dosud nebyly chráněny naší národní legislativou. Nově soustava Natura 2000 zavádí pojem „přírodní stanoviště“. Díky tomu jsou připravována území na ochranu např. květnatých bučin nebo rašelinišť. Výběr přírodních fenoménů, které by měly být zařazeny do ochrany v soustavě Natura 2000, probíhá na základě terénního mapování celého území ČR.

Území, která jsou navržena do soustavy NATURA 2000 v ČR, budou postupně vyhlašována prostřednictvím některé z nynějších kategorií zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky) nebo jejich ochranných pásem. Je třeba podotknout, že ale nedojde ke vzniku desítek nových chráněných území, jelikož velice často se tato území překrývají se stávajícími maloplošnými chráněnými územími.

Návrh SDO pro EVL Babiččino údolí - Rýzmburk

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt