Správa CHKO Broumovsko >> Činnost správy >> Monitoring a výzkum

Sledování a výzkum přírodních hodnot území

Správa CHKO je odbornou organizací ochrany přírody. Důležitou součástí její práce je poznávání přírodních hodnot spravovaného území a sledování a vyhodnocování změn, které v krajině probíhají. Proto Správa zajišťuje inventarizační přírodovědné průzkumy, sleduje stav a vývoj přírodního prostředí (monitoring), iniciuje, zadává a provádí speciální šetření a zjištěné skutečnosti dokumentuje. Tak vznikla na Broumovsku řada studií z mnoha oborů přírodních věd. Pracovníci Správy vedou nebo konzultují vznik diplomových a jiných studentských prací, spolupracují s řadou výzkumných a vědeckých pracovišť a sami se podílejí na základním přírodovědeckém průzkumu území. Zajišťují odborné podklady pro vedená správní řízení. Poznání přírodních procesů a zdejších ekosystémů je tak podstatnou součástí péče o chráněná území. Správa CHKO Broumovsko se podílí také na celostátních projektech AOPK: vyhodnocování výsledků Programu péče o krajinu, sledování zvláště chráněných druhů a biotopů soustavy Natura 2000 či aktualizaci mapování biotopů Natura 2000.

Velké množství přírodovědných zajímavostí skrývají skalní města, která jsou předmětem  výzkumu již od 19. století. Rozličné výzkumy zde prováděly a provádějí významné české univerzity i vědecké ústavy akademie věd.  Bylo provedeno několik základních botanických výzkumů zaměřených na jednotlivé systematické skupiny – řasy, houby, lišejníky, mechorosty, kapraďorosty, cévnaté rostliny. Zoologové uskutečnili základní inventarizační průzkumy obratlovců i bezobratlých živočichů. Průzkum savců doložil vedle běžných a nápadných druhů také výskyt řady druhů vzácných, jako je rejsek horský nebo některé druhy netopýrů. Skály zkoumali rovněž geologové, hydrogeologové, speleologové a archeologové. Lesy skalních měst byly předmětem speciálního lesnického výzkumu, zaměřeného zejména na pedologii, např. na problematiku půdní eroze. V Adršpašsko‑teplických skalách se též nachází jedna z dlouhodobých monitorovacích ploch sloužících ke sledování zdravotního stavu lesů v Evropě. Rašeliny, vyskytující se na Broumovsku zejména ve skalních městech, jsou zdrojem informací o vývoji vegetace v minulých dobách. Bylo zde již provedeno několik paleobotanických studií. Na základě analýzy zastoupení pylových zrn a zbytků pletiv jednotlivých druhů rostlin je možné vytvořit obraz vegetace před tisíciletími.

I přesto, že odborné práce zabývající se skalními oblastmi Broumovska lze počítat na desítky, nelze říci, že by již nebylo co objevovat.

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt