Správa CHKO Broumovsko >> Činnost správy >> Krajinotvorné programy

Krajinotvorné programy

Správa CHKO Broumovsko se dlouhodobě aktivně podílí na činnostech, které je třeba provádět k zachování a zlepšení přírodního prostředí. Nejčastěji k tomu využívá národní zdroje, tedy finanční prostředky ze státního rozpočtu, v posledních letech ale i celorepublikově určené sponzorské dary od velkých společností.

Nejstarším zdrojem je Program péče o krajinu Ministerstva životního prostředí ČR, který umožňuje financování neinvestičních opatření ve prospěch přírody. Tradičním opatřením je sečení druhově bohatých luk, kterých je v oblasti mnoho desítek hektarů. Jedná se především o louky na strmých svazích nebo podmáčené louky, které nebyly v minulosti poškozeny intenzifikací a umožnily tak přežívání vzácných a chráněných druhů. Pro udržení jejich druhové rozmanitosti je třeba zajistit jejich sklízení ve správných termínech. Terén obvykle vyžaduje ruční sečení kosou nebo křovinořezem případně lehkou mechanizací.

Ze stejného programu jsou také zajišťovány výsadby dřevin přirozené druhové skladby v lesích a jejich ochrana proti zvěři, nejčastěji oplocenkami. Realizovány byly též výsadby stromořadí v zemědělské krajině, dnes už počítané na desítky kilometrů. Program péče o krajinu slouží také k zajištění speciálních opatření na podporu ohrožených druhů, k zajištění zábran proti vstupu obojživelníků na silnice v době jejich jarní migrace k vodě, k instalaci hnízdních podložek pro čápy, vyvěšování budek pro sovy a netopýry nebo k financování ostrahy hnízd sokola stěhovavého. Je z něj hrazena i péče o památné a staré nebo jinak významné stromy. Od roku 2000 správa zajistila odborné arboristické ošetření více než tisíce starých krásných stromů.

Samostatnou kapitolou práce ochrany přírody jsou opatření k regulaci návštěvnosti, které umožňují šetrný přístup turistů do krajiny. Jedná se především o instalace a opravy zábradlí, schodů, povalových chodníků a zábran, ale také naučných a informačních tabulí a naučných stezek. Důležitou činností je také udržování pruhového značení a označníků u chráněných území. Mezi nejvýznamnější akce patří oprava schodů na Hvězdu v Broumovských stěnách, opravy povalových hodníků ve Vlčí rokli a na Kraví hoře v Adršpašsko-teplických skalách nebo realizace Vavruškovy naučné stezky na prohlídkovém okruhu v Teplických skalách. Tyto činnosti byly v minulosti financovány z významné části  Programu péče o krajinu, v současnosti však nabývá význam jiných zdrojů.

Novějším zdrojem financování je podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích. Ten je v posledních letech využíván k realizaci výše popsaných opatření na pozemcích v přímé majetkové správě státní ochrany přírody. Tedy na pozemcích zapsaných na listu vlastnictví pro Agenturu ochrany přírody a krajiny. Protože administrativními změnami v roce 2003 přešlo do majetkové správy AOPK ČR jen na Broumovsku  mnoho stovek rozličných pozemků od zrušených okresních úřadů, musí Správa CHKO Broumovsko zajišťovat např. i nezbytné opravy cest nebo čištění příkopů, ač tyto činnosti nepatří k hlavní pracovní náplni ochrany přírody.

Větší projekty přírodě blízkých vodohospodářských úprav toků byly v minulosti hrazeny z Programu revitalizace říčních systémů z rozpočtu MŽP, např. revitalizace přítoku Březovského potoka  nebo přítoku Zdoňovského potoka, nebo ze Státního fondu životního prostředí, např. výstavba poldrů na Klůčku u Police nad Metují. Peníze Státního fondu životního prostředí byly využity také na regeneraci městské zeleně v Hronově.

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt