Správa CHKO Broumovsko >> Činnost správy

Činnost správy

Správa CHKO vykonává čtyři základní druhy činnosti: odbornou práci, správní agendu, péči o krajinu a výchovu a osvětu. Správa CHKO je odbornou organizací ochrany přírody. Východiskem pro její práci je poznání přírodních hodnot spravovaného území a sledování i vyhodnocování změn, které v krajině probíhají. Proto správa zajišťuje inventarizační přírodovědné průzkumy, sleduje změny a vývoj v přírodě, iniciuje, zadává a provádí speciální šetření a zjištěné údaje dokumentuje. Správa CHKO Broumovsko např. iniciovala průzkumy radioaktivity podloží v zatížených oblastech, zjišťování znečištění v blízkosti skládek, vznik studie „Vyhodnocení krajinného rázu CHKO Broumovsko“, „Hydroekologických map CHKO“, „Surovinové studie CHKO“ apod. Spolupracuje s řadou výzkumných a vědeckých pracovišť (Agentura ochrany přírody a krajiny, Botanický ústav AVČR, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumný ústav vodohospodářský, univerzity, aj.). Sami pracovníci správy se podílejí na výzkumných grantech zaměřených na základní botanický a zoologický průzkum území. Provádí se monitoring pohybů skal, monitoring hydrologického režimu mokřadů. Pracovníci správy poskytují odborné podklady a zajišťují sběr materiálu a servis pro spolupracující vědecké instituce či výzkumníky, běžně provádějí rutinní přírodovědné průzkumy, nutné pro zajištění odborných podkladů pro vedená správní řízení. Pracovníci správy vypracovali Plán péče o CHKO Broumovsko, který je základním a obsáhlým odborným dokumentem a výchozím podkladem pro práci správy.

Správa CHKO Broumovsko jako orgán ochrany přírody a krajiny vede v rámci výkonu státní správy nejrůznější řízení , vydává odborná stanoviska pro vytváření územních plánů obcí a měst, vyhlášky o zřízení přírodních rezervací a přírodních památek, zpracovává plány péče o tato území, působí jako dotčený orgán státní správy při rozhodování podle jiných předpisů (zejména stavebních), provádí kontrolní a inspekční činnost včetně projednávání a ukládání pokut za přestupky a protiprávní jednání. 

Správa také prostřednictvím svých dodavatelů zajišťuje péči o vyhlášená zvláště chráněná území a ohrožené druhy rostlin a živočichů (tzv. management) a zlepšuje stav přírody a krajiny praktickými opatřeními ve prospěch zvýšení rozmanitosti druhů rostlin a živočichů, zlepšení stavu lesů, zvýšení ekologické i estetické stability krajiny, zlepšení vodního režimu v krajině apod. Prakticky se jedná o opatření k zachování či zvýšení biodiverzity území, tj. o šetrné sečení druhově bohatých luk, často s výskytem zvláště chráněných druhů, opatření vedoucí k vyššímu zastoupení dřevin přirozené druhové skladby v lesích (výsadby buků, jedlí, javorů aj., jejich ochrany oplocením či individuálními chráničkami proti zvěři). Dále jsou realizovány výsadby alejí podél polních cest, které rozčleňují velké bloky zemědělské půdy, mají příznivý dopad na krajinný ráz, omezují vodní a větrnou erozi a podporují vznik úkrytů pro drobnou zvěř. Péče je též věnována památným stromům, významným alejím a soliterám, které jsou odborným způsobem prořezávány, popř. zajišťovány bezpečnostní vazbou proti rozlomení apod. Část prostředků je také vždy věnována podpoře šetrné turistiky – jsou prováděny opravy turistických stezek (dřevěné povaly, zábradlí, kamenné stezníky) a budovány naučné stezky.

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt