Mineralogie

Podíl pestrého horninového zastoupení na geologické stavbě Broumovské vrchoviny (a tím i území CHKO) se vyznačuje i širokou škálou minerálů.

Relativně nejvíce nálezů minerálů pochází z vulkanických hornin broumovského souvrství, především ze šonovských melafyrů (Javoří hory). Nejchudší mineralogickou pestrost a obsah mají křídové horniny Polické vrchoviny.

V dutinách melafyrových mandlovců se vyskytují polodrahokamy, 
např. záhněda, ametyst, chalcedony, acháty, jaspisy, dále i vykrystalovaný baryt a fluorit. Při rozvětrávání masívů se z dutin uvolňují a dostávají do sutin a náplavů potoků. Většinou se nalézají roztroušeně na polích i loukách, především v okolí Rožmitálu a Šonova. V Javořích horách se nacházejí i minerály z ignimbritů a ryolitových tufů, hlavně živce, pyroxeny, biotit, křemen, amfibol a další. Postupným rozkladem ryolitových tufů vzniká jílovitá hornina bentropit.

Významné mineralogické ložisko, na kterém se po řadu let těžila měď, se nacházelo u Horních Vernéřovic. Vyskytovaly se zde mědinosné minerály - většino kovové, chalkozín, pyrit, bornit, chalkopyrit, galenit, sfalerit a malachit. Těžbou však bylo celé ložisko vyčerpáno a nálezy jsou již jen ojedinělé.

Minerály v podobě dolomitických konkrecí různého tvaru a zpevnění (včetně kovových příměsí) se nacházejí v broumovském souvrství . V horninách svrchní křídy se objevují i kalcitové výplně trhlin nebo i chalcedonové rohovce.

Zvláštní pozornost je až v poslední době věnována železivcům (pískovce obohacené oxihydroxidy železa), vyskytujícím se 
v kvádrových pískovcích (v souvislosti s jejich významem pro mikromodelaci na pískovcích) a také sekundárním minerálům (hlavně pisolotických forem), především z hlediska jejich recentní tvorby v pseudokrasových jeskyních v závislosti na znečišťování ovzduší. 
V počátcích je i studium solného zvětrávání a vliv tohoto procesu na horniny (především pískovce). V oblasti pískovcových skalních měst také probíhá studie tvorby skalních laků a skalních kůr.

                                                            
Také nejvýznamnější naleziště minerálů (převážně z řady tzv. českých polodrahokamů) jsou Správou CHKO evidována - je nutná jejich odborná prověrka a stanovení jejich významu a potřebného stupně ochrany.

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt