Fauna

Dnešní charakter zvířeny Broumovska je podmíněn jednak pestrostí terénu a střídáním různých krajinných typů, tak i dlouhodobým působením člověka na složky zdejší krajiny a přírody. Vhodné životní prostředí zde tedy nacházejí jak druhy vázané na co nejpřirozenější přírodní podmínky (např. v obtížně přístupných terénech skalních měst, v lesních porostech diferencované druhové a věkové skladby nebo v relativně čistých vodotečích), tak i druhy, pro které je nezbytné prostředí vytvářené dlouhodobou činností člověka (např. živočichové druhově bohatých luk, existujících díky pravidelnému sečení a péči).

Se střídajícími se plochami lesů a zemědělské půdy bohatě protkané vodotečemi se mění i druhové složení fauny, kdy druhově nejbohatší jsou přechodová pásma remízků a zarostlých okrajů luk a polí. Významnými biocentry jsou v oblasti skalní města budovaná v druhohorních mořských pískovcích nebo strmé opukové svahy. Obohacují okolní přírodu o druhy, které by jinak v mnoha případech již z této krajiny vymizely, avšak zde nalézají útočiště a podle své mobility pronikají do blízkého i vzdálenějšího okolí.

Více o fauně CHKO Broumovsko naleznete zde.

Autor textu: J. Spíšek

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt