Správa CHKO Broumovsko >> SPRÁVA INFORMUJE >> Aktuality >> Preventivní hodnocení území CHKO z hlediska ochrany krajinného rázu

Preventivní hodnocení území CHKO z hlediska ochrany krajinného rázu

Preventivní hodnocení území CHKO z hlediska ochrany krajinného rázu

17.10.2014

Správa CHKO Broumovsko poskytuje veřejnosti na svých webových stránkách ke stažení studii preventivního hodnocení území CHKO Broumovsko z hlediska ochrany krajinného rázu.

Preventivní hodnocení krajinného rázu slouží Správě CHKO jako odborný podklad pro objektivizaci rozhodování v oblasti vydávání stanovisek podle ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny1) k činnostem nebo záměrům, které mohou mít vliv na dochovanou hodnotu krajinného rázu území. Současně se jedná o jeden z územně analytických podkladů o území využívaný při zpracování územních plánů měst a obcí na území chráněné krajinné oblasti.

Více informací o daném tématu, včetně možnosti stažení textové a grafické části Studie preventivního hodnocení území CHKO z hlediska ochrany krajinného rázu, je k dispozici v sekci stavební činnost.


1) Citace § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

(1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
 
 (2) K umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu může stanovit Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
 
 (3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.
 
 (4) Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody.

 

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt