Pěší turistika

Konfigurace terénu, pestrá mozaika lesů, luk, a pastvin, meandrujících vodotečí s břehovými porosty, poměrně hojné zastoupení rozptýlené zeleně, fauny i vzácné flóry, četné kulturní památky, jedinečný krajinný ráz - to vše vytváří v CHKO Broumovsko vhodné podmínky pro rozvoj pěší turistiky. V neposlední řadě k tomu dlouhodobě přispívá i poměrně hustá síť značených turistických cest různé obtížnosti, které propojují všechna pozoruhodná místa Broumovska. Nezapomenutelným zážitkem je pěší turistika také v zimě. Celodenní výlet skalami po turistických stezkách zapadaných sněhem mezi zasněženými vrcholy skalních věží je krásný, ale také náročný. Mnoho „tuláků“ tak využívá k pohybu sněžnic. I ve skalním městě může na stezku sjet lavina, proto dbejte zejména v době oblevy zvýšené opatrnosti.

Tradičně nejvíce jsou navštěvované obě NPR - Broumovské stěny a Adršpašsko-teplické skály. Zdejší stezky umožňují poměrně pohodlný průchod jinak těžko prostupného terénu a vedou k četným vyhlídkových vrcholům. Po zeleném okruhu u Adršpachu se mohou dobře pohybovat i vozíčky a kočárky, nicméně další okruhy vás zavedou i mezi balvany a kořeny, po schodech a přes povalové chodníky. Zajímavostí je, že některé partie skal se lidem odhalily a zpřístupnily až po velkých lesních požárech v 19. století. V současnosti návštěvnost udržovaných průvodcovských okruhů v Adršpašském a Teplickém skalním městě činí ročně kolem 300 000 osob z ČR i ciziny.

Správa CHKO se snaží věnovat problematice návštěvnosti, jejích negativních dopadů na přírodu a zároveň osvěty návštěvníků značnou pozornost. Při zajištění péče o vyhlášená zvláště chráněná území a ohrožené druhy rostlin a živočichů Správa CHKO Broumovsko část státních prostředků věnuje podpoře šetrné turistiky – jsou prováděny opravy turistických stezek (dřevěné povaly, zábradlí, kamenné stezníky) a budovány stezky naučné.

 

Zdejšímu regionu jako turistické oblasti se velmi podrobně věnuje např. web TURISTICKÁ OBLAST KLADSKÉ POMEZÍ.

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt