Zarząd PK Broumovsko >> Charakterystyka obszaru

Charakterystyka obszaru

Broumovsko należy do przyrodniczych obszarów typu podgórskiego. Jest to malownicza kraina z wysepkami dzikiej przyrody. Kraina, pod którą w głębi Polickiej kredowej niecki płynie najczystsza woda, jest zamieszkała i zagospodarowywana. Posiada bogatą historię – tutejsza zabudowa kościelna i ludowa jest w architekturze pojęciem.

Broumovsko jest znane przede wszystkim ze swego piękna przyrodniczego. Najcenniejsze są dwa Narodowe Rezerwaty Przyrody. Aderszpasko-cieplickie skały są zaliczane ze swymi 17 km2 do największych skalanych miast w Europie Środkowej. Razem z Broumovskimi stěnami są wyjątkowe ze względu na swój relief i klimat, który umożliwia istnienie unikalnej flory i fauny. Szczytowa część góry stołowej Ostaš i Droga krzyżowa o wyjątkowo poprzecinanym terenie w pobliżu Aderszpachu zostały wyznaczone w 1956 roku jako rezerwaty przyrody. Borek i Kočičí skály są pomnikami przyrody.

Przyrodniczy obszar chroniony Broumovsko (CHKO) został utworzony w 1991r. zarządzeniem Ministerstwa Środowiska nr 157 na powierzchni 410 km2 w celu „ochrony i stopniowego odnowienia wartości krainy, jej wyglądu oraz jej typowych rysów a zarazem wytworzenia i rozwijania optymalnego ekologicznie systemu wszechstronnego korzystania z bogactw krainy i jej źródeł przyrodniczych w regionie“. Północną i wschodnią granicę tworzy granica państwa z Rzeczpospolitą Polską. Granica wewnątrz kraju prowadzi od Žďárek przez Hronov i Zbečník do Horního Kostelce a dalej po Panské cestě przez góry Jastrzębie i przez Odolov pod Žaltmanem, skąd kontynuuje koło Radvanic aż do granicy państwa przy Chvalče.

Obszar jest podzielony na cztery strefy ochrony przyrody. Najcenniejszy jest obszar I strefy, który obejmuje przede wszystkim ekosystemy przyrodnicze piaskowcowych skalnych rejonów i zachowane resztki naturalnych lasów w ciężko dostępnych lokalizacjach i niwy dolinowe o większej biologicznej rozmaitości. Stanowią one około dziesięciu procent całej powierzchni CHKO.

II strefa CHKO (zajmuje 14% powierzchni CHKO) obejmuje lasy o różnorodnej, gdzieniegdzie znacznie zmienionej strukturze gatunkowej, od starszych, dobrej jakości porostów liściastych i mieszanych aż do czystych monokultur iglastych. Porosty w większości są w tym samym wieku. Na gruntach rolnych II strefę tworzą podkulturowe aż kulturowe porosty trawiaste.

Największą część, ponad trzy czwarte obszaru zajmują III i IV strefa. Składa się z gruntów uprawnych i lasów o różnej strukturze gatunkowej, w całości iglastych, ale czasem też o wysokiej jakości mieszanych i liściastych porostach zajmujących mniejszą powierzchnie, których nie można włączyć do II strefy oraz siedliska ludzkie. Lasy w IV strefie mają mniejszą wielkość, są otoczone rozległymi powierzchniami gruntów uprawnych.

IV strefa jest wyznaczona w obszarze kotliny Broumovskiej, w nowej propozycji stref liczy się z jej zdecydowanym zmniejszeniem. Nowo miałaby jednak objąć też niektóre siedliska ludzkie, które obecnie stanowią część strefy III.

W 2004r. był publicznie omówiony i zatwierdzony Plan opieki nad CHKO Broumovsko ważny do 2013 r. Ten dokument jest głównym specjalistycznym dokumentem na podstawie, którego podejmuje decyzje Zarząd CHKO. Zostały w nim ustalone cele ochrony przyrody i instrumenty służące do ich osiągnięcia.

Do ulepszenia stanu obszaru chronionego Zarząd korzysta z programu dotacyjnego Ministerstwa Środowiska. Koszenie łąk, zadrzewianie szpalerów i soliterowych roślin drzewiastych, podnoszenie występowania buków i jodeł w lasach, opieka nad drzewami zabytkowymi, opieka nad gniazdami sokoła oraz przedsięwzięcia mające na celu ochronę płazów podczas wiosennych migracji wspierają Program opieki nad krainą. Zakładanie nowych powierzchni wodnych i odnowę mokradeł oraz naturalnego charakteru cieków umożliwia Program rewitalizacji systemów rzecznych.

Żywą pamięcią krainy są drzewa pomniki przyrody. W CHKO korzystaz ochrony instytutu drzew-pomników przyrody 20 wyjątkowych drzew. Przy każdym jest umieszczona tablica z informacjami o jego gatunku, rozmiarach, wieku i pielęgnowaniu, czasem i legenda połączona z drzewem.

Występowanie niektórych gatunków roślin, zwierząt czy siedlisk przyrodniczych jest w CHKO ważne również z ogólnoeuropejskiego punktu widzenia. Ptasi obszar systemu europejskiego obszarów chronionych Natura 2000 był ogłoszony w styczniu 2005r. do ochrony sokoła wędrownego i puchacza. Obejmuje wszystkie ważne masywy piaskowcowe na Broumovsku, które są dla tych gatunków idealnym środowiskiem. W celu ochrony minoga strumieniowego na narodową listę ważnych lokalizacji w skali europejskiej zostały włączone części cieków Metuje i Dřevíče. Ze względu na występowanie wyjątkowych biotopów zostały na tę listę wpisane również Aderszpasko-cieplickie skały, Broumovskie stěny i do tej pory niechroniona lokalizacja Žaltman.

Zarząd PK Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt